ITEMS Inżynieria Sp. z o.o.
Innowacyjne Technologie Ekologiczne,
Metody i SystemyŠ

Oczyszczanie wód opadowych i roztopowych

 

Podstawy prawne

PODCZYSZCZANIE WÓD OPADOWYCH (podstawy prawne) >>> pobierz

Ciekawoœć dziecka czasami jest wskazana. Bowiem uœwiadamia nam ona niejednokrotnie, ile œmiecimy, brudzimy i, ile tak naprawdę nie obchodzi nas, co się z tym dzieje i jaki ma to wpływ na nas samych i na nasz kieszeń„. Oczyszczanie œcieków kosztuje. Płaci za to każdy, bez wyjštku, bo przecież każdy z nas spożywa dziennie kilka litrów wody. Jedni jš kupujš, inni czerpiš  jeszcze ze studni, ale jedna i druga jest wydobywana z ziemi i była wczeœniej opadem deszczu lub œniegu.

W studzience podczas jej czyszczenia można znaleŸć prawie wszystko to, co jest w stanie przelecieć przez szczeliny wpustu œciekowego (kratki œciekowej), a więc wszelkiego rodzaju œmieci, liœcie i inne zanieczyszczenia mechaniczne. Sš też ropopochodne i inne substancje bardziej lub mniej rozpuszczalne w wodzie. Do tego również metale ciężkie np. ołów ze spalin i inne.

Chcemy Państwu zaprezentować konkurencyjnš, innowacyjnš, bezinwazyjnš dla œrodowiska metodę oczyszczania œcieków opadowych i roztopowych. W metodzie tej stosuje się proste w obsłudze urzšdzenia zaopatrzone w układ filtracyjny.

Filtry kanalizacyjne EkoSeparator KBŠ do oczyszczania wód opadowych  znajdujš zastosowanie na terenach należšcych do:

 • samorzšdów,
 • przedsiębiorstw wodocišgowych i kanalizacyjnych,
 • zakładów przemysłowych,
 • firm prowadzšcych magazyny i/lub centra logistyczne,
 • baz transportowych,
 • portów,
 • lotnisk,
 • kolei,
 • stacji paliw,
 • zarzšdów parkingów.
 • zarzšdów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,

Posiadamy równie proste rozwišzania dla: Kraków

"MAŁEJ RETENCJI WÓD OPADOWYCH" >>> więcej

Zabezpieczona matami filtracyjnymi studnia chlonnaProponujemy rozwišzania do nowych obiektów oraz do modernizacji juz istniejšcych obiegów kanalizacji deszczowej oraz wszędzie tam, gdzie niemożliwa jest przebudowa i rozdział‚ kanalizacji na deszczowš i sanitarnš.

Posiadamy równie proste rozwišzania dla indywidualnych gospodarstw domowych np. Studzienne Poduszki Filtracyjne produkowane w oparciu o CelecoDRAIN C.

Prezentowane przez nas urzšdzenia charakteryzujš się wysokš jakoœciš wykonania i skutecznoœciš oczyszczania. Nasze podejœcie do potrzeb klienta, często wynikajšcych z uwarunkowań„ terenu lub zabudowy jest indywidualne. Projekty naszych urzšdzeń„ sš tak modyfikowane, aby gwarantowały ergonomikę obsługi, skutecznoœć i niskie koszy eksploatacji oraz mogš być po zakończeniu eksploatacji poddane recyclingowi bez szkody dla œrodowiska.

 

Przykład działania Ekoseparatora KB3 typ 343


W etapie I-szym wody opadowe spływajšc kanalizacji deszczowej trafiajš w studzience na EkoSeparator, w którym przechodzšc przez materiały filtracyjne poddane sš procesowi filtracji. Po czym następuje proces separacji (etap II) tj. rozdział‚ na zanieczyszczenia, które pozostajš w urzšdzeniu, na materiale filtracyjnym oraz na podczyszczone już wody opadowe, które płynš dalej kanalizacjš pozbawione w znacznym stopniu zanieczyszczeń.

Zapraszamy do prezentacji zalet naszych urzšdzeń i rozwišzań  >>> więcej