Oczyszczanie ścieków przemysłowych obowiązkiem firm

oczyszczanie ścieków przemysłowych

Proces oczyszczania ścieków przemysłowych

Oczyszczanie ścieków przemysłowych ma ogromne znaczenie ze względów ekologicznych, podobnie jak oczyszczanie wód opadowych dla celów przydomowych. Proces ten pomaga utrzymać czystość w zbiornikach wodnych oraz sprzyja zdrowiu publicznemu. W szerszej perspektywie wpływa na zbiorowe bezpieczeństwo społeczeństw i jest elementem zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Na czym polega oczyszczanie ścieków w przemyśle i kto jest zobowiązany do jego przeprowadzania? Zapraszamy do lektury!

Czym są ścieki przemysłowe?

Warto zacząć od wyjaśnienia, czym są ścieki przemysłowe. Jak sama nazwa wskazuje, są to ścieki, które powstały jako efekt procesów przemysłowych. Mogą więc pochodzić z różnych źródeł. Będą więc nimi na przykład ścieki z myjni samochodowej.

Tego typu ścieki są zanieczyszczone różnymi substancjami. Przed wpuszczeniem ich do sieci publicznych, musi zatem zostać przeprowadzone oczyszczanie ścieków przemysłowych. Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa.

Na czym polega oczyszczanie ścieków przemysłowych?

Obowiązek, jakim jest oczyszczanie ścieków przemysłowych, nałożony jest na wszystkie instytucje i przedsiębiorstwa, które generują w toku swojej działalności tego typu odpady. W grupie tej znajdują się m.in. zakłady przemysłowe, firmy działające w branży spożywczej, kosmetycznej, a także zakłady chemiczne.

Obowiązek oczyszczania generowanych ścieków wynika z przepisów prawnych i sanitarnych, a także z regulacji dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Ponadto przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe są zobligowane do monitorowania i raportowania stopnia jakości odprowadzonych ścieków.

Dokładny przebieg procesu, jakim jest oczyszczanie ścieków, zależy od ich pochodzenia oraz typu obecnych w nich zanieczyszczeń. W większości przypadków obejmuje on kilka głównych etapów, którymi są: oczyszczanie mechaniczne, oczyszczanie biologiczne, usuwanie związków biogennych oraz odnowa wody.

Naruszenia przepisów dotyczących oczyszczenia ścieków przemysłowych

Obecnie dostępnych jest wiele nowoczesnych rozwiązań, które pomagają w oczyszczaniu ścieków i innych odpadów związanych z charakterem danej działalności. W przypadku myjni samochodowych dobrze sprawdzają się na przykład mobilne separatory substancji ropopochodnych.

Niemniej jednak wielu przedsiębiorcom, świadomie lub nie, wciąż zdarza się naruszać obowiązujące przepisy dotyczące oczyszczania ścieków. Niektóre firmy nie przestrzegają na przykład ustalonych norm jakościowych dla odprowadzanych ścieków lub nie sporządzają stosownych raportów w tym zakresie.

Jeżeli przedsiębiorstwo nie zapewnia odpowiedniej infrastruktury, koniecznej do skutecznego oczyszczenia ścieków, również stanowi to naruszenie obowiązujących norm. Niedostosowanie się do nich grozi zaś karą grzywny, a w skrajnych przypadkach nawet zakazem dalszego wykonywania działalności.